Βιβλιογραφικές Αναφορές

Irish Aid (2012). Millennium Development Goals. Ανάκτηση από: http://www.irishaid.gov.ie/what-we-do/our-priority-areas/eradicating-poverty/millenium-development-goals/

UNESCO (2021). Global Citizenship Education: a policymaking awareness and advocacy handbook. Ανάκτηση από: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377929

UNESCWA (2015). The 5 P’s of the Sustainable Development Goals. Ανάκτηση από: https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/the_5ps_of_the_sustainable_development_goals.pdf 

Πηγή: www.gettyimages.com