Βιβλιογραφικές Αναφορές

Dodge, B. WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks, www.webquest.sdsu.edu/taskonomy.html

Empowering Children & Young People, Save the Children UK

Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Olsen, T. (2010). Using peer learning in the classroom, www.tenntlc-utk-edu.wpengine.netdnacdn.com/files/2010/12/HowToPeerLearning_Final.pdf.