Θέμα 1 Εισαγωγή

«Η Εκπαίδευση για την Έννοια του Παγκόσμιου Πολίτη (GCED) δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να γίνουν υπεύθυνοι και θετικοί πολίτες που σκέφτονται παγκόσμια και ενεργούν τοπικά για να οικοδομήσουν κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, ειρηνικές και βιώσιμες. Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει θεμελιώδη καθοδήγηση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η οποία τους βοηθά να αναγνωρίσουν τη σημασία της GCED, να κατανοήσουν την έννοια της GCED, να εντοπίσουν και να ενσωματώσουν στοιχεία GCED σε υπάρχουσες πολιτικές και προγράμματα σπουδών, να ενδυναμώσουν τα σχολεία και τους δασκάλους να ασκήσουν την GCED, καθώς και να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν αυτές τις πολιτικές και πρακτικές». UNESCO