Θέμα 1 Τι σημαίνει η έννοια του Ενεργού Πολίτη;

Η ιδιότητα του πολίτη σημαίνει ότι οι πολίτες λαμβάνουν ευκαιρίες να συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινοτήτων τους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το να είσαι ενεργός πολίτης επιτρέπει:

  • Συμμετοχή στην Κοινότητα
  • Ενδυνάμωση των ανθρώπων να επηρεάσουν τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους
  • Γνώση και κατανόηση του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου της συμμετοχής τους ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις
  • Δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αμφισβητήσουν τις υπάρχουσες δομές

Κατανόηση της Έννοιας του Ενεργού Πολίτη