Θέμα 2 Βασικοί ορισμοί στον κλάδο του μάρκετινγκ

Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι ένα γενικό έγγραφο που καθορίζει την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Είναι ένας οδηγός, ένα εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης, τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς στόχους που πρέπει να επιτύχει, περιγραφή των πελατών της και κατεύθυνση των δραστηριοτήτων της. Η στρατηγική μάρκετινγκ περιλαμβάνει, επίσης, τις τεχνικές και τα εργαλεία μέσω των οποίων θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Η εκστρατεία μάρκετινγκ, από την άλλη, είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων μιας στρατηγικής μάρκετινγκ. Οι εκστρατείες μάρκετινγκ είναι δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν μόνο μία φορά ή επαναλαμβανόμενα, και που διεξάγονται διαδικτυακά ή εκτός διαδικτύου, εστιάζοντας σε δύο τομείς: το εμπορικό σήμα της επιχείρησης και τις πωλήσεις.

Οι στόχοι μάρκετινγκ επιτρέπουν την εφαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο. Συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας και βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες μάρκετινγκ. Ο καθορισμός στόχων μάρκετινγκ διαφέρει ανάλογα με το επιχειρησιακό επίπεδο. Άλλοι θα είναι οι στόχοι για τη στρατηγική μάρκετινγκ, άλλοι για την εκστρατεία μάρκετινγκ και άλλοι για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες μάρκετινγκ.

«Το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς, αλλά το μάρκετινγκ είναι η βασίλισσα – και η βασίλισσα είναι αυτή που διευθύνει στο νοικοκυριό»

Gary Vaynerchuk, ιδρυτής της VaynerMedia, πρωτοπόρος στο ψηφιακό μάρκετινγκ

Πηγή: Canva