Θέμα 6 Το σχέδιο μάρκετινγκ

Αφού προσδιοριστεί η στρατηγική μάρκετινγκ και καθοριστεί το μείγμα μάρκετινγκ, το τελικό βήμα είναι η σύνταξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ.

Αυτό θα προσδιορίσει και θα περιγράψει τις συγκεκριμένες, λεπτομερείς δραστηριότητες μάρκετινγκ που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών μάρκετινγκ και των επιχειρηματικών στόχων.

Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εκτελεστεί για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, για παράδειγμα για τους επόμενους 6 – 12 μήνες. Το σχέδιο μάρκετινγκ μπορεί να αναθεωρηθεί και να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Read more about how to create a marketing plan (with sample templates)!